Dzierżawa i Zarządzanie

Dzierżawa obiektu hotelowego


Poszukujemy hoteli zlokalizowanych w dużych miastach Polski północnej oraz centralnej o minimum 50 pokojach. Poniżej prezentujemy podstawowe warunki współpracy:
 • Okres dzierżawy minimum 10 lat z pierwszeństwem do kontynuacji dzierżawy
 • Dzierżawa budynku wraz z wyposażeniem trwałym
 • Raty dzierżawy płatne miesięcznie. Ich wysokość jest ustalana każdorazowo indywidualnie
 • Zabezpieczenie dzierżawy

Zarządzanie obiektem hotelowym


Firma Aksjon hospitality oferuje również zarządzanie operacyjne obiektem wraz z całą infrastrukturą w imieniu i na rachunek właściciela, za pomocą bezpośredniego zarządcy na miejscu w osobie Dyrektora Hotelu na koszt Aksjon hospitality, oraz stałego nadzoru operatorskiego i usług uzupełniających zespołu naszej firmy. Poszukujemy hoteli zlokalizowanych w dużych miastach Polski północnej oraz centralnej o minimum 50 pokojach. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia współpracy:
 • Okres zarządzania minimum 2 lata
 • Budżetowanie działalności: operacyjne, strategiczne, odtworzeniowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w tym wdrożenie polityki kadrowej, płacowej, motywacyjnej, rekrutacja, zatrudnienie i redukcja w imieniu spółki celowej, szkolenie, optymalizacja kosztów osobowych
 • Przygotowania strategii sprzedażowej, oraz realizacja działań sprzedażowych i dystrybucyjnych
 • Odpowiedzialność za politykę handlową hotelu w tym ceny usług hotelowych, stawki wynajmu powierzchni, rabaty, kredytowanie, nadzorowanie rozliczeń, itp.
 • Negocjowanie warunków handlowych z dostawcami, zapewnienie optymalnych warunków i ciągłości dostaw
 • Utrzymywanie hotelu w dobrym stanie technicznym, włącznie z dokonywaniem w nim niezbędnych wymian, udoskonaleń i uzupełnień, nadzorowanie procesów naprawczych, odtworzeniowych i inwestycyjnych
 • Prowadzenie całokształtu gospodarki magazynowej
 • Nadzór nad księgowością, windykacja należności, prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa

Oczekiwane wynagrodzenie z tytułu realizacji obowiązków operatora hotelu:

1. Część stała: Opłata za zarządzanie w wysokości ...% przychodu brutto rozliczana miesięcznie, niemniej niż ... (do ustalenia z właścicielem obiektu) netto.

2. Cześć zmienna: ...% zysku operacyjnego netto rozliczanego kwartalnie.

3. Opłata marketingowa w wysokości ...% przychodu brutto z tytułu dodatkowych działań wspierających sprzedaż i marketing usług hotelowych realizowanych przez Aksjon hospitality. Opłata rozliczana miesięcznie.


Sukces naszych Klientów jest miarą naszego sukcesu
Copyright ©